Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Cursussen
Textilice
Textilice, gevestigd te Proost Banensstraat 40, 6227 XG, Maastricht
Ingeschreveen bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14111446.

Hieronder volgen de algemene voorwaarden voor de cursussen aangeboden door Textilice. Het begrip cursus in de algemene voorwaarden verwijst naar alle cursussen en lessen, zowel on- als offline door Textilice.

Artikel 1 Inschrijving en toelating
Inschrijving vindt plaats door middel van een inschrijvingsformulier, welke te vinden is op de website www.textilice.nl. Inschrijving kan ook geschieden via email. Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de hier genoemde voorwaarden en bepalingen. Tevens verklaart u hiermee dat u zich voldoende heeft laten informeren betreffende de inhoud van de cursus.
Toelating tot een cursus geschiedt op volgorde van binnenkomst van het inschrijvingsformulier.
Nadat Textilice uw inschrijvingsformulier heeft ontvangen, ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Dit is géén bewijs van deelname. De inschrijving verplicht de cursist tot betaling van het cursusgeld, ook als deze automatische ontvangstbevestiging niet zou zijn ontvangen. Ongeveer 2 weken voor aanvang van de cursus krijgt u de definitieve bevestiging en factuur toegestuurd, tenzij u zich daarna nog heeft ingeschreven.
De inschrijving wordt gesloten op het moment dat het maximale aantal cursisten (11) tenzij anders vermeld, is bereikt. Wanneer een cursus voor u geen doorgang kan vinden, ontvangt u hiervan bericht. Indien u dat wenst, kunt u zich op een wachtlijst laten plaatsen.

Artikel 2 Betaling
Na ontvangst van de factuur dient het volledige cursusgeld, binnen de op de factuur vermelde termijn, te worden voldaan. Textilice is gerechtigd cursisten die het cursusgeld niet of niet tijdig betalen van deelname uit te sluiten. Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige cursist c.q. de werkgever die de betalingsverplichting op zich heeft genomen of heeft overgenomen. Mocht de cursist c.q. de werkgever nalatig blijven, dan kan Textilice van haar bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst en vordering van incassokosten en eventuele schadevergoeding gebruik maken. Indien de werkgever zijn betalingsverplichting niet nakomt of verklaart daartoe niet meer bereid te zijn, kan de cursist de overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening voortzetten.
Textilice behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren. Wanneer een cursus geen doorgang kan vinden, ontvangt u hiervan bericht. Daarnaast zal volledige restitutie plaatsvinden van lesgeld dat reeds is betaald voor de betreffende cursus.

Artikel 3 Annulering
Na inschrijving heeft u recht op 14 dagen bedenktijd, mits de cursus / workshop niet binnen deze 14 dagen start. Binnen deze 14 dagen kan de deelname kosteloos worden geannuleerd.

Het annuleren van deelname is alleen schriftelijk mogelijk.
• Bij opzegging minder dan 7 weken vóór de eerste cursusdag is de helft van het cursusgeld én €12,50 aan administratiekosten verschuldigd.
• Bij opzegging minder dan 10 dagen vóór aanvang van de eerste cursusdag is 75% van het cursusgeld én €12,50 aan administratiekosten verschuldigd.
Wanneer u tijdens de cursus / workshop opzegt, is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk.
• Textilice is niet verplicht een alternatieve cursus / workshop of inhaallessen aan te bieden bij voortijdige beëindiging van een workshop of cursus.

De termijn voor retourbetaling is 2 weken. 

Artikel 4 Onvoldoende aanmeldingen
Textilice behoudt zich het recht een cursus te annuleren wanneer onvoldoende inschrijvingen zijn ontvangen. Mocht een cursus vol zitten (maximaal 10 cursisten) dan wordt er geselecteerd op volgorde van inschrijving, tenzij anders vermeld. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding ontvangt u bericht of de opleiding voor u doorgang zal vinden.

Artikel 5 Retourbetalingen
Mocht de cursus zijn volgeboekt of worden geannuleerd door Textilice vanwege onvoldoende inschrijvingen dan volgen de volgende opties: ofwel de inschrijver krijgt de mogelijkheid aangeboden om aan een volgende cursus / workshop deel te nemen, ofwel de inschrijver krijgt het cursusgeld retour. De termijn voor retourbetaling is 2 weken.

Artikel 6 Auteursrecht lesmateriaal
Het auteursrecht op het lesmateriaal ( hand-outs van de presentaties en overig lesmateriaal) berust bij Textilice. Het lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt of aan derden worden gegeven door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal (bijv. email) of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Textilice. Inbreuk op het auteursrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

Artikel 7 Klachten
Na afloop van de cursus wordt iedere cursist verzocht een evaluatieformulier in te vullen. Hiermee kunnen op- en aanmerkingen worden gemaakt over de lesdag. Indien u ontevreden bent over de docent, lesinhoud, onze dienstverlening of wat voor aspect van onze  organisatie dan ook, nodigen we u uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten.

Artikel 8 Lesdagen en lestijden
Textilice behoudt zich het recht voor de indeling van de cursussen voor wat betreft plaats, data en tijd te wijzigen. Bij verhindering van een cursist na een dergelijke wijziging dient de cursist zo spoedig mogelijk contact met Textilice op te nemen.

Artikel 9 Prijzen
Textilice behoudt zich het recht voor de prijs van haar cursussen te wijzigen, welke wijziging niet geldt voor een reeds ingeschreven cursist. Bij inschrijving gelden de actuele prijzen.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid
Textilice, haar personeel en/of voor haar werkzame personen zullen de door de opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Textilice conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

 

Textilice, gevestigd aan Proost Banensstraat 40, 6227 XG Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.textilice.nl Proost Banensstraat 40, 6227 XG Maastricht +31 615642825

JCA Ubachs is de Functionaris Gegevensbescherming van Textilice. Zij is te bereiken via info@textilice.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Textilice verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@textilice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Textilice verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Textilice neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Textilice) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Textilice bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > 7 jaar > ten behoeve van CRKBO registratie
Personalia >  7 jaar > ten behoeve van CRKBO registratie
Andere gegevens die op het inschrijvingsformulier zijn ingevuld >  7 jaar > ten behoeve van CRKBO registratie

Delen van persoonsgegevens met derden

Textilice verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Textilice en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@textilice.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Textilice wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Textilice neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@textilice.nl

10-1-2021